STADGAR

för

Föreningen "RÄDDA KATTEN"

 

Antagna vid årsmötet 2006-11-08

 

 

§ 1. NAMN
Föreningens namn skall vara "Rädda Katten" med säte i Malmö kommun.

 

§ 2. ÄNDAMÅL
Föreningen skall bedriva följande verksamhet:
· Verka för att höja kattens värde som sällskapsdjur genom att vaccinera och kastrera.
· Verka för god katthållning genom rådgivning och informationsspridning.
· Aktivt bekämpa och påtala djurplågeri.
· Ge hemlösa katter en ny chans genom att först ta in dom i stödhem för att sedan ordna permanenta kärleksfulla hem.
· Hjälpa till att minska beståndet av hemlösa katter.
· Se till att sjuka katter får den vård de behöver.
· Verka för god kamratskap i djurvänlig anda.
· Alla inkomster ska oavkortat gå till föreningens verksamhet.

 

§ 3. BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

§ 4. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen ska bestå av ordföranden samt fyra övriga ledamöter och en suppleant.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befatt-
ningshavarna som behövs. Styrelsen äger rätt att själv omkonstituera sig.

 

§ 5 STYRELSENS ÅLIGGANDEN
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar
för föreningens angelägenheter. Alla beslut fattas då av styrelsen. Styrelsen är
beslutsmässig när samtliga ledamöter har kallats och då minst halva antalet ledamöter
är närvarande.
Styrelsen skall ha styrelsemöte minst sex ggr/år och alla möten skall protokollföras.

 

§ 6. VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari
t.o.m den 31 december.

 

§ 7. MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den av styrelsen utsedda medlemsansvarig.
Ansökan om medlemskap får endast avslås om det kan antas att vederbörande
kommer att motarbeta föreningens ändamål och/eller intressen.
Medlemsavgiften gäller för ett år. Avgiften erläggs vid inträde och därefter årligen
vid årsskiftet. Medlemsavgift erlagd under tiden 1/10 till 31/12 gäller även för på-
följande år.
Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen
och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlemsavgiften betalas inte
tillbaks i dessa fall.

 

§ 8. UTESLUTNING
Medlem får endast uteslutas ur föreningen om denna har motarbetat föreningens
verksamhet och/eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Medlemskap upphör också om en medlem underlåter att betala avgiften trots en
påminnelse.

 

§ 9. ÅRSMÖTET
Årsmötet skall hållas före utgången av mars månad. Kallelse till årsmötet skall av
styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna. Motion skall lämnas
till styrelsen senast två veckor innan årsmötet.
Val avgörs genom relativ majoritet. För beslut i andra frågor krävs absolut majoritet.
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
· Mötets öppnande och behöriga utlysande
· Fastställande av röstlängd för mötet
· Dagordningens godkännande.
· Val av mötesordförande och mötessekreterare.
· Val av protokolljusterare och rösträknare.
· Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
· Den ekonomiska rapporten för det senaste räkenskapsåret.
· Revisorernas berättelse.
· Styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
· Fastställande av medlemsavgiften.
· Val av ordförande för en tid av ett (1) år.
· Val av halva antalet ledamöter för en tid av två (2) år.
· Val av tre suppleant för en tid av ett (1) år.
· Val av revisorer.
· Behandling av eventuella inkomna motioner.
· Övriga frågor.
· Mötets avslutande.

 

§ 10. EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen kan kalla medlemmarna till ett extra årsmöte. Styrelsen är också skyldig att
kalla till extra årsmöte när en revisor eller när minst en tiondel av föreningens röstbe-
rättigade medlemmar begär detta. Sådan framställning skall göras skriftligen och
innehålla skälen för begäran.
Kallelse med dagordning för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast tio
dagar före mötet. Det är då endast de punkter som finns med på dagordningen som
skall tas upp.

 

§ 11. RÖSTRÄTT
Varje fullt betalande medlem har en röst. Vid familjemedlemskap gäller en röst per
familj. De medlemmar som är under arton år och betalar halv avgift har ingen
rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

§ 12. REVISION
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes-
och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad innan
årsmötet.

 

§ 13. STADGETOLKNING
Uppstår tvekan om tolkningen av stadgarna, eller om fall förekommer som inte är
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande
fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

§ 14. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet
avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar
doneras till någon liknande verksamhet.